Cookieinformation

Denne side anvender cookies, som er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere.

De cookies vi anvender giver os information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi hele tiden kan forbedre den for dig og alle andre brugere. Vi bruger primært cookies til trafikmåling, log ind og optimering af hjemmesiden. Hvis du klikker på OK og fortsætter på vores side accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookie-og privatlivspolitik

OK

SAMTYKKE

Når du indsender ovenstående formular eller en e-mail til Dansk Adelsforening, behandler vi dine persondata i henhold til EU´s persondataforordning/GDPR.

SE MERE HER

OK

L O V E

for

Dansk Adels Forening


Navn og formål

 

§ 1.


    Foreningens navn er "Dansk Adels Forening". Foreningens hjemsted er København.
    Foreningen er blevet til ved en sammensmeltning af Dansk Adelsforbund og Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog. Sammenslutningen er sket med virkning fra den 1. januar 1983.
    Foreningen bære Dansk Adelsforbunds og Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbogs hidtidige historie og traditioner videre.

 

§ 2.


    Foreningens formål er:
- at udgive "Danmarks Adels Aarbog" og andre publikationer i tilknytning til den danske adel,
- at stille lejlighederne i Foreningens ejendom i Gothersgade 158, København, til rådighed for medlemmerne og deres børn, jfr. nærmere § 14,
- at forestå arrangementer, der styrker sammenholdet mellem Foreningens medlemmer,
- at yde økonomisk støtte til medlemmerne og
- efter omstændighederne at yde støtte til andre personer eller foreninger, som beskæftiger sig med eller ejer kulturelle værdier med tilknytning til den danske adel.


Medlemmer

 

§ 3.


    Som medlem af Foreningen kan optages enhver mand og kvinde, der er af dansk adel, og som er medlem af en i Danmarks Adels Aarbogs præsenslister anført slægt.

 


§ 4.


    Medlemsforholdet ophører ved udmeldelse, der kun kan ske skriftligt til Foreningen med én måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
    Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Såfremt eksklusionen skyldes andre forhold end kontingentrestance, kan det ekskluderede medlem indanke eksklusionens gyldighed for den første generalforsamling, der afholdes mindst fire uger efter meddelelse om eksklusionen. Generalforsamlingens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

 


§ 5.


    Medlemskontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen for det kommende kalenderår.
    Der fastsættes ét medlemskontingent for de medlemmer, der modtager Aarbogen, og et andet medlemskontingent for de medlemmer, der ikke modtager Aarbogen.


Generalforsamlingen

 

§ 6.


    Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

 

§ 7.


    Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års juni måned. Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen valgt sted i Danmark. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst fjorten dages varsel.

 

§ 8.


    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/10 af medlemmerne af Foreningen skriftligt begærer dette i et bestemt angivet øjemed. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.

 

§ 9.


    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
    1. Valg af dirigent.
    2. Bestyrelsens beretning.
    3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
    4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    5. Indkomne forslag.
    6. Eventuelt.

     Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
    Forslag, herunder til valg af medlemmer til bestyrelsen, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, og som ikke er fremsat af bestyrelsen, skal være indsendt til Foreningen inden årets 1. marts.

 


§ 10.


    På generalforsamlingen har hvert medlem af Foreningen én stemme.
    De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 15.
    Ethvert medlem af Foreningen kan forlange skriftlig afstemning.
    Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et navngivent medlem af Foreningen, der deltager i generalforsamlingen. Et medlem kan dog højst afgive stemme for fire fraværende medlemmer i henhold til fuldmagt.

 

§ 11.


    Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af bestyrelsen.


Bestyrelsen

 

§ 12.


    Foreningen ledes af en af den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på fem til syv medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsesmedlemmerne afgår ved hver ordinær generalforsamling, men kan genvælges. Ingen kan vælges til bestyrelsen i det år, hvor vedkommende fylder 75 år eller derefter.
    I tilfælde af afgang fra bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under fem, skal bestyrelsen supplere sig.
    Bestyrelsen vælger selv af sin midte en kasserer og et yderligere bestyrelsesmedlem, der sammen med formanden fungerer som forretningsudvalg mellem bestyrelsesmøderne.
    Bestyrelsen afholder møde mindst én gang årligt og i øvrigt efter indkaldelse af formanden, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt forslag herom, og den er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
    Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med et varsel af mindst otte dage.
    Samtlige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
    Bestyrelsesmedlemmernes hverv er ulønnet.
    Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.


Tegningsret

 

§ 13.


Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Ejendommen Gothersgade

 

§ 14.


    Lejemålene i Foreningens ejendom i Gothersgade 158 og 158 A, København, er forbeholdt Foreningens medlemmer og deres børn. Lejemålene udlejes til unge berettigede under  uddannelse for en tidsbegrænset periode på højst 6 år. Lejevilkår m.m. fastsættes af bestyrelsen.


Regnskab

 

§ 15.


    Over Foreningens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
    Foreningens regnskab skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.
    Revision af Foreningens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.


Ændring af love m.m.

 

§ 16.


    Til vedtagelse af beslutning om ændring af Foreningens love kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Hvis forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer, men det omtalte antal stemmeberettigede ikke er repræsenteret, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling. På den ny, ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede stemmeberettigede. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling er, medmindre de tilbagekaldes, også gyldige på den anden generalforsamling.
    Forslag om opløsning af Foreningen kan kun træffes af en generalforsamling på samme måde som anført i stk. 1, dog at der til vedtagelse kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
    I tilfælde af Foreningens opløsning skal Foreningens eventuelle formue og dens arkiv anvendes til et formål, der gavner dansk genealogi og personalhistorie. Foreningens sidst siddende bestyrelse træffer endelig afgørelse herom.

 

– o 0 o –


    Således vedtaget på en ordinær generalforsamling den 18. maj 1983 i Dansk Adelsforbund og på et ordinært repræ- sentantskabsmøde den 1. juli 1983 i Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog og ændret på generalforsamlinger den 28. maj 1990, den 13. december 2001, den 5. april 2005, 7. maj 2008 og den 27. maj 2008.