Foreningens vedtægter

LOVE
for
Dansk Adels Forening

§ 1:  Foreningens navn er “Dansk Adels Forening”. Foreningens hjemsted er København.Foreningen er blevet til ved en sammensmeltning af Dansk Adelsforbund og Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog. Sammenslutningen er sket med virkning fra den 1. januar 1983.

Foreningen bærer Dansk Adels Forbunds og Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbogs hidtidige historie og traditioner videre.

§ 2. Foreningens formål er:
    - at udgive "Danmarks Adels Aarbog" og andre
     publikationer i tilknytning til den danske
     adel,
    - at stille lejlighederne i Foreningens
     ejendom i Gothersgade 158, København, til
     rådighed for medlemmerne og deres børn,
     jfr. nærmere § 14,
    - at forestå arrangementer, der styrker sam-
     menholdet mellem Foreningens medlemmer,
    - at yde økonomisk støtte til medlemmerne og
    - efter omstændighederne at yde støtte til
     andre personer eller foreninger, som be-
     skæftiger sig med eller ejer kulturelle
     værdier med tilknytning til den danske
     adel.

Medlemmer

§ 3. Som medlem af Foreningen kan optages enhver mand og kvinde, der er af dansk adel, og som er medlem af en i Danmarks Adels Aarbogs præsenslister anført slægt.

§ 4. Medlemsforholdet ophører ved udmeldelse, der kun kan ske skriftligt til Foreningen med én måneds varsel til ud- gangen af et kalenderår. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Såfremt eks- klusionen skyldes andre forhold end kontingentrestance, kan det ekskluderede medlem indanke eksklusionens gyldighed for den første generalforsamling, der afholdes mindst fire uger efter meddelelse om eksklusionen. Generalforsamlingens af- gørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

§ 5. Medlemskontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen for det kommende kalenderår. Der fastsættes ét medlemskontingent for de medlem- mer, der modtager Aarbogen, og et andet medlemskontingent for de medlemmer, der ikke modtager Aarbogen.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års juni måned. Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen valgt sted i Danmark. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst fjorten dages varsel. Indkaldelsen kan sendes via e-mail.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når besty- relsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/10 af medlemmerne af Foreningen skriftligt begærer dette i et bestemt angivet øjemed. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.

§ 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

    1. Valg af dirigent.
    2. Bestyrelsens beretning.
    3. Forelæggelse af revideret regnskab til
     godkendelse.
    4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    5. Indkomne forslag.
    6. Eventuelt.

§ 6. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Forslag, herunder til valg af medlemmer til bestyrelsen, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsam-
ling, og som ikke er fremsat af bestyrelsen, skal være indsendt til Foreningen inden årets 1. marts.

§ 10. På generalforsamlingen har hvert medlem af Forenin- gen én stemme. De på generalforsamlingen behandlede anliggender af- gøres ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 15. Ethvert medlem af Foreningen kan forlange skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et navn- givent medlem af Foreningen, der deltager i generalforsam- lingen. Et medlem kan dog højst afgive stemme for fire fra- værende medlemmer i henhold til fuldmagt.

§ 11.Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af bestyrelsen.

Bestyrelsen

§ 12. Foreningen ledes af en af den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på fem til syv medlemmer. Besty- relsen vælger selv sin formand. Bestyrelsesmedlemmerne af- går ved hver ordinær generalforsamling, men kan genvælges. Ingen kan vælges til bestyrelsen i det år, hvor vedkommende fylder 75 år eller derefter.I tilfælde af afgang fra bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under fem, skal bestyrelsen supplere sig.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte en kasserer og et yderligere bestyrelsesmedlem, der sammen med formanden
fungerer som forretningsudvalg mellem bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen afholder møde mindst én gang årligt og i øvrigt efter indkaldelse af formanden, eller når mindst to
bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt forslag herom, og den er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af be-
styrelsesmedlemmerne er til stede.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med et varsel af mindst otte dage.
Samtlige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme af-
gørende.
Bestyrelsesmedlemmernes hverv er ulønnet.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.

Tegningsret

§ 13. Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrel- sesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Ejendommen Gothersgade

§ 14. Lejemålene i Foreningens ejendom i Gothersgade 158 og 158 A, København, er forbeholdt Foreningens medlemmer og deres børn. Lejemålene udlejes til unge berettigede under uddannelse for en tidsbegrænset periode på højst 6 år. Lejevilkår m.m. fastsættes af bestyrelsen.

Regnskab

§ 15. Over Foreningens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab skal underskrives af bestyrel- sesmedlemmerne. Revision af Foreningens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Ændring af love m.m.

§ 16. Til vedtagelse af beslutning om ændring af Foreningens love kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Hvis forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer, men det omtalte antal stemmeberettigede ikke er repræsenteret, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling. På den ny, eks- traordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til antal- let af de repræsenterede stemmeberettigede. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling er, medmindre de tilbagekaldes, også gyldige på den anden generalforsamling. Forslag om opløsning af Foreningen kan kun træffes af en generalforsamling på samme måde som anført i stk. 1, dog at der til vedtagelse kræves 3/4 majoritet af de af- givne stemmer I tilfælde af Foreningens opløsning skal Foreningens eventuelle formue og dens arkiv anvendes til et formål, der gavner dansk genealogi og personalhistorie. Foreningens sidst siddende bestyrelse træffer endelig afgørelse herom.

 

Således vedtaget på en ordinær generalforsamling den 18. maj 1983 i Dansk Adelsforbund og på et ordinært repræ-
sentantskabsmøde den 1. juli 1983 i Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog og ændret på generalforsamlin-
ger den 28. maj 1990, den 13. december 2001, den 5. april 2005 og den 7. maj 2008.